[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İkinci Trimester Maternal Serum Belirteçleri ve Doğum Ağırlığı Arasındaki İlişki
Buğra ÇOŞKUN1, Demet KOKANALI2, Coşkun ŞİMŞİR1, Bora ÇOŞKUN1, İrem Eda GÖKDEMİR2, Eser ÇOLAK3, Şevki ÇELEN2
1Liv Hospital Ankara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye
2SBÜ Zekai Tahir Burak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: Komplike olmayan gebeliklerde, ikinci trimester prenatal tarama serum belirteç düzeylerinden herhangi birinin doğum ağırlığı ile anlamlı bir ilişkisi olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya SBÜ Zekai Tahir Burak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan ve ikinci trimesterda (16-18 hafta) anöploidi taraması yapılmış 540 gebe dahil edildi. Tüm kadınların son adet tarihi ilk trimester ultrasonu ile teyit edildi. Maternal serum alpha-fetoprotein (AFP), β-insan koryonik gonadotropin (hCG) ve konjuge olmayan estriol (uE3) değerleri medyanın (MoM) katları olarak hesaplandı. İkinci trimester serum belirteç düzeyleri ile bebek doğum ağırlıklarının arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile değerlendirildi. Katkıda bulunan çeşitli faktörlerin doğum kilosu üzerindeki etkileri lineer regresyon analizi ile araştırıldı.

Bulgular: Tarama sırasındaki maternal yaş (r =-0.48; p =0.03) ve maternal serum AFP düzeyi (r =-0.45; p =0.03) ile yenidoğan doğum ağırlığı arasında anlamlı negatif korelasyon vardı. Ayrıca, hamilelikte kilo alımı miktarı (r =0.44; p =0.04) ve maternal serum uE3 düzeyi (r =0.47; p =0.03) ile yenidoğan doğum ağırlığı arasında pozitif korelasyon vardı. Tarama sırasındaki maternal ağırlık, VKİ ve maternal serum β hCG düzeyi ile yenidoğanın doğum ağırlığı arasında anlamlı bir korelasyon görülmedi. Bununla birlikte maternal serum uE3 düzeyi, lineer regresyon modelinde doğum ağırlığını etkileyen tek faktör olarak izlendi.

Sonuç: İkinci trimester maternal serum uE3 düzeyi, komplike olmayan hamile kadınlarda doğum ağırlığını öngörmede faydalı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]