[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 712-719
[ English ]
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN DİALİZ HASTALARI İLE PSİKİYATRİ HASTALARINDA TIP DIŞI TEDAVİ ARAYIŞLARI
Hatice GÜR, Aysen ÖZKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN

Amaç: Tıbbi hastalıkların tedavileri için hekim dışı başvuruların olduğu bilinmektedir. Hastaların başvuru nedenleri, ne tür tedavi aldıkları ile ilgili yayınlar oldukça kısıtlıdır. Biz bu çalışmada diyaliz hastaları ve psikiyatri hastalarında tedavi için hekim dışı başvuruların ne sıklıkta olduğunu, kimlerin daha çok başvurduğunu, başvuru nedenini ve nasıl bir yöntem uygulandığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem: Yüz on dokuz diyaliz ve 122 psikiyatri hastasına araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu uyguladık.

Bulgular:Psikiyatri hastalarında hekim dışı başvurunun daha sık olduğunu saptadık. Her iki grupta da en sık başvuru nedeninin çaresizlik olduğunu gördük.

Sonuç: Ölümcül bir hastalık olan böbrek yetmezliğinde de, tedavi amacıyla tıp dışı başvuruların olması, bize Türkiye’de sağlık sorunlarının hala güncel olduğunu ve halka sağlık konuları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini göstermiştir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]