[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 108-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prostatik Adenokarsinomlarda Claudin-3’ ün Tanısal Değeri: AMACR ile Karşılaştırmalı İmmunohistokimyasal Çalışma
Engin Deniz YILMAZ1, Evrim ÖNDER2, Ata Türker ARIKÖK2, Binnur ÖNAL3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Amaç: Claudin protein ailesinin çeşitli kanserlerde aşırı ekspresyonu gösterilmiştir. Prostatik dokularda Claudin-3 ekspresyonunu araştırmayı ve prostatik karsinomlarda tanısal önemini değerlendirmeyi hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşivine ait 50 prostatik adenokarsinom olgusu değerlendirilmiştir. Herbir vakaya ait bir parafin blok seçilmiştir. Alpha-methylacyl-CoA racemase (AMACR) ve Claudin-3 immunohistokimyasal belirteçler için her bloktan iki kesit hazırlanmıştır. Adenokarsinom, benign gland ve yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi alanları her kesitte ayrı ayrı değerlendirilmiş olup, boyanma yoğunlukları 0-2 arasında skorlanmıştır.

Bulgular: İmmunohistokimyasal değelendirme sonrası, Prostatik karsinomların %94.1'i Claudin-3 ile pozitiflik gösterirken, bu oran AMACR ile %77.4’dür. Ayrıca Prostatik intraepitelyal neoplazi alanlarında, Claudin-3 ile pozitif boyanma oranları, AMACR’a göre daha yüksektir (p <0.005).

Sonuç: İstatiksel olarak prostatik karsinomlarda Claudin-3'ün en az AMACR düzeyinde güvenilir bir immunohistokimyasal belirteç olduğu ortaya konmuştur. Bulgularımız rutin patolojik tanıda Claudin-3'ün AMACR belirtecine iyi bir alternatif olduğunu kuvvetle göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]