[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 122-128
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Ahmet ERGİN, Türker BEKAR, Güliz AYDEMİR ACAR
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Bu araştırmanın amacı tıp öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmada evrendeki birey sayısının %79,6’sına ulaşılmıştır (N =570) Araştırmaya katılan öğrenci sayısı 454’tür. Araştırmanın veri toplama aracı 55 sorudan oluşan anket formudur. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları Toplumsal Cinsiyet Rol ve Tutum Ölçeği (TCRTÖ) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,8±2,38 olup, %45,4’ünü erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin TCRTÖ puan ortalaması 158,7±21,7’dir. Öğrencinin sınıfı ile toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutum puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Kadın öğrenciler, annesi çalışanlar, ebeveynleri ayrı olanlar, sosyal kulüplere üye olanlar daha eşitlikçi tutumlara sahipken, kardeşi olanlar daha gelenekçi tutumlara sahiptir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: Tıp fakültesindeki öğrenciler çoğunlukla toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde tutumlara sahiptir. Tıp eğitimi toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları etkilememektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]