[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-148
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Tek İnsizyon Midüretral Sling Yönteminin Klinik Etkinliği
Ahmet KARAKEÇİ, Fatih FIRDOLAŞ, Necip PİRİNÇÇİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amacımız stres üriner inkontinans nedeni ile tek insizyon midüretral sling operasyonu uyguladığımız hastalarda ameliyat sonrası cerrahi sonuçları, komplikasyonları ve hasta memnuniyetini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2012-2016 yılları arasında tek insizyon midüretral sling cerrahisi uygulanan 25 hastanın verileri retrospektif olarak incelenedi. Hastalar demografik veriler, işlem sonuçları, memnuniyet oranları, intraoperatif ve erken postoperatif (idrar retansiyonu, vajinal erozyon, disparoni, enfeksiyon) komplikasyonlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama operasyon süresi 12.1 dakika olarak bulunudu. Stres üriner inkontinanslı hastaların %96’sı tamamen veya büyük oranda düzelirken, hastalarımızın %92’si bu işlemden memnun kaldıklarını bildirdi. Operasyon sonrası, 4 hastada kasık ağrısı tespit edilirken 1 hastada işeme güçlüğü tespit edildi.

Sonuç: Kısa dönem sonuçları itibari tek insizyon midüretral sling yönteminin, stres üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları tercih edilebilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]