[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 727-731
[ English ]
ANSTABİL ANJİNALI HASTALARDA PLAZMA HOMOSİSTEİN VE LİPOPROTEİN (a) DÜZEYLERİNİN DEĞİŞİMİ
Şemsettin ŞAHİN1, Necip İLHAN1, Dilara SEÇKİN1, Erdoğan İLKAY2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmanın amacı anstabil anjinalı hastalarda plazma Lipoprotein (a) ve Homosistein düzeylerinin değişimini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Fırat Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniğinde Anstabil anjina (UA) ön tanısı almış hastalar üzerinde yapılmıştır. Çalışmada 31 hasta değerlendirmeye alınmış olup, bu hastalardan ilk göğüs ağrısının başlamasını takiben alınan kan örneklerinde, homosistein ve lipoprotein (a) düzeyleri tayin edilerek kontrol grubuna göre karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Sonuçlar incelendiğinde, Homosistein (UA: 36,72 ± 13,60 K: 12,63 ± 3,65 µmol/L) ve Lp(a) düzeyleri (UA: 44,81±20,24; K: 19,53 ± 7,88 mg/dL) anstabil anjinalı hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,001).

Sonuç: Sonuç olarak; anstabil anginalı hastaların tanı ve tedavisinde, serum homosistein ve Lp(a) düzeylerinin önemli olduğu düşünülmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]