[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 732-737
[ English ]
SİGARA İÇENLERDE SERUM PARAOKSONAZ (PON 1) AKTİVİTELERİ İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
M. Ferit GÜRSU, Mehmet ÖZDİN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada kronik sigara içen kişilerde, sigara içiminin lipit peroksidasyonunun son ürünlerinden biri olan malondialdehit (MDA) düzeyleri ile ateroskleroz gelişimini önleyen paraoksonaz (PON 1) aktivite düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma ortalama 45±5 yaşlarındaki kronik sigara içici 22 ile hiç sigara içmemiş 27 erkek bireyden oluşan kontrol grubu olmak üzere toplam 49 kişide yapılmıştır. Serum PON aktivitesi ölçümünde paraoxon substrat olarak kullanılmıştır.

Bulgular: Sigara içenlerde PON aktivite ve konsantrasyonu istatistiksel olarak anlamlı düşme gösterirken (P<0.001) MDA düzeyleri anlamlı olarak yüksek (P<0.05) bulunmuştur. Serum PON konsantrasyonları ile MDA düzeyleri arasında anlamlı negatif bir ilişkinin mevcudiyeti ortaya çıkartılmıştır (r= -0.432 ; P<0.05).

Sonuç: Aşırı sigara içen bireylerde serum PON aktivite ve konsantrasyonunun düşmesi, lipit peroksidasyonunun düzeylerinin yükselmesi kardiyovasküler kaynaklı hastalık insidansının artmasının nedeni olabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]