[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 738-744
[ English ]
MASTOİD HAVA HÜCRELERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE MORFOMETRİK İNCELENMESİ
Ahmet KAVAKLI1, Sacide KARAKAŞ2, Ahmet UZUN3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ,
2Adnan Menderes Üniversitesi, Anotomi Anabilim Dalı, AYDIN,
3Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anotomi Anabilim Dalı, SAMSUN

Amaç: Cellulae mastoideae şekil ve büyüklük açısından birçok farklılıklar gösterebilir. Bilgisayarlı Tomografi’nin (BT) tanıda kullanılmasından sonra bu konuda çalışmalar yapılmış olmasına karşın, yapılan çalışmalarda genellikle yaş grupları oluşturulmamış ve cellulae mastoideae hacimleri (CMH) geniş şekilde araştırılmamıştır. Bu nedenle BT kullanarak elde ettiğimiz verilerden yaş ve cinsiyete göre gelişme seyirlerini, sağ-sol taraf arasındaki ilişkileri ve mastoid havalanma ile ilgili oranları tespit etmeyi bu çalışmamızda amaçladık.

Gereç ve Yöntem: BT tetkiki için Radyoloji Anabilim Dalına başvuran, herhangi bir patolojisi (geçirilmiş enfeksiyon, ameliyat veya travma) olmayan toplam 91 olgu (47 erkek, 44 kadın) seçildi. Her olguya os temporale aksiyel BT tetkiki yapıldı. Elde edilen her kesitte CMH ayrı ayrı hesaplandı ve istatistiksel analizleri yapıldı.

Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizler sonucunda CMH yaşla birlikte düzenli olarak arttığı, bunun yanında kadınların erkeklerden daha düşük hacim ortalamalarına sahip olduğu görüldü. Elde edilen hacim ortalamaları kaynaklarla karşılaştırıldığında verilerin birbirlerine yakın oldukları görüldü. Olgular incelendiğinde pnömatize mastoidin %97.80 ve apnömatik mastoidin %2.19 oranında olduğu tespit edildi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]