[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Transüretral Rezeksiyon Yapılan Yaşlı Hastalarda Spinal Anestezi için Optimal İzobarik Bupivakain Dozu Nedir?
Aysun YILDIZ ALTUN1, Demet COŞKUN2, Füsun BOZKIRLI3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Mersin, Türkiye

Amaç: Yaşlı hastalar, genç hastalara göre spinal anestezi altında hemodinamik instabiliteye daha eğilimlidirler. Bu çalışmanın amacı, spinal anestezi altında transüretral prostat rezeksiyon (TUR-P) ameliyatı yapılacak yaşlı hastalarda 100 μg morfine ilave edilen üç farklı izobarik bupivakain dozunun (5 mg, 7.5 mg ve 10 mg) subaraknoid blok özellikleri, postoperatif analjezi yoğunluğu ve yan etkilerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: TUR-P uygulanan hastalar intratekal verilen izobarik bupivakain dozuna göre 5 mg (Grup Bup5), 7.5 mg (Grup Bup7.5) ve 10 mg (Grup Bup10) her grupta n =20 olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Tüm gruplarda, izobarik bupivakaine 100 ug morfin ilave edildi. Duyusal bloğun başlangıç ve sonlanma zamanları, motor bloğun derecesi ve maksimum zamanı, yan etkiler ve postoperatif analjezinin kalitesi kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Maksimum duyusal blokaj seviyeleri Grup Bup5'te T10, Grup Bup7.5'te T8 ve Grup Bup10'da T6 idi. Duyusal bloğun iki segment regresyon süresi, mobilizasyon süresi ve postoperatif ilk analjezik gereksinimine kadar geçen süre Grup Bup5'te en kısa idi (p <0.001). Grup Bup10'da hemodinamik instabilite insidansı en yüksekti (p <0.001).

Sonuç: Yaşlı TUR-P hastalarında 7.5 mg izobarik bupivakain + 100 μg morfin kombinasyonu, 5 veya 10 mg izobarik bupivakaine ilave benzer doz morfin uygulamasına kıyasla majör yan etkilere neden olmadan iyi kalitede spinal anestezi ve postoperatif analjezi sağlayabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]