[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 062-068
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Normal Dağılıma Uygunluğu Değerlendirmek için Açık Kaynak Web Tabanlı Yazılım: Normal Dağılımı İnceleme Yazılımı
Ahmet Kadir ARSLAN, Zeynep TUNÇ, Cemil ÇOLAK
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada tek ve çok değişkenli normal dağılıma uygunluğu kolay bir şekilde test edebilecek ve kullanıcıların yapacakları çalışmalarında daha doğru sonuçlar elde etmesini sağlayacak yeni kullanıcı dostu web tabanlı yazılım geliştirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Açık kaynak kodlu bir R paketi olan Shiny, önerilen web yazılımını geliştirmek için kullanıldı. Geliştirilen yazılımda tek değişkenli normal dağılıma uygunluk için Shapiro-Wilk ve Anderson-Darling testleri, çok değişkenli normal dağılıma uygunluk için ise Mardia’nın çarpıklık-basıklık, Henze-Zirkler ve Doornik-Hansen testleri kullanıldı. Normal dağılıma uygunluk için verilen çıktılarda test istatistiklerine ilaveten grafiksel yöntemler de sunulmuştur. Örnek uygulama olarak simulasyon ile türetilen iki değişkenli, her bir değişkenin standart normal dağılıma sahip olduğu ve 1000 gözlemli veri seti için normal dağılıma uygunluk test edilerek bulgular değerlendirilmiştir.

Bulgular: Türetilen veri setinde her bir değişken Anderson-Darling ve Shapiro-Wilk testlerine göre normal dağılmıştır (sırasıyla x1 ve x2 değişkenleri için p =0.91 ve p =0.707; p =0.756 ve p =0.573). Ayrıca türetilen veri seti Mardia’nın çarpıklık-basıklık, Henze-Zirkler ve Doornik-Hansen testlerine göre iki değişkenli normal dağılım göstermiştir (respectively p =0.826, p =0.831 and p =0.868).

Sonuç: Geliştirilen yazılım tek değişkenli ve çok değişkenli normal dağılıma uygunluk analizlerini kolayca yapabilen ve kullanıcıların yapacakları çalışmalarında daha doğru sonuçlar elde etmesini sağlayan yeni kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır. İlerleyen çalışmalarda, en iyi yönteme karar vermede kullanılan ölçütlerden Tip I ve Tip II hata türlerinin yazılıma eklenmesi planlanmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]