[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 750-756
[ English ]
PARANASAL SİNUS’LARIN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE MORFOMETRİK İNCELENMESİ
Ahmet KAVAKLI1, Sacide KARAKAŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Adnan Menderes Tıp Fakültesi, Anotomi Anabilim Dalı, AYDIN

Amaç: Sinus Paranasales şekil ve büyüklük açısından birçok farklılıklar gösterebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT)'nin tanıda kullanılmasından sonra bu konuda çalışmalar yapılmış olmasına karşın, yapılan çalışmalarda genellikle yaş grupları oluşturulmamış ve sinus paranasales hacimleri birbirleri ile geniş şekilde karşılaştırılmamışlar. Bu nedenle BT kullanarak elde ettiğimiz verilerden, yaş - cinsiyete göre gelişme seyirlerini, sağ-sol taraf arasındaki ilişkileri araştırmayı planladık.

Gereç ve Yöntem: BT tetkiki için Radyoloji Anabilim Dalına başvuran, herhangi bir patolojisi (geçirilmiş enfeksiyon, ameliyat veya travma) olmayan toplam 91 olgu (47 erkek, 44 kadın) seçildi. Her olguya sinus paranasales aksiyel BT tetkiki yapıldı. Elde edilen her kesitte ilgili bölgelerin (sinus maxillaris, sinus frontalis ve sinüs sphenoidalis) hacimleri ayrı ayrı hesaplandı ve istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular ve Sonuç: Yapılan analizler sonucunda sinus paranasales hacimlerinin yaşla birlikte düzenli olarak arttığı, bunun yanında kadınların erkeklerden daha düşük hacım ortalamalarına sahip olduğu görüldü. Sağ-sol ve aynı taraftaki sinüs paranasales hacim ortalamaları yönünden baktığımızda pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edildi. Elde edilen hacim ortalamaları kaynaklarla karşılaştırıldığında verilerin birbirlerine yakın oldukları görüldü.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]