[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 169-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Başarısız Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Nedenlerinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
Sevil ÖZER SARI, Zehra Betül PAKÖZ, Ömer Burçak BİNİCİER
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir işlemdir. ERCP işleminde selektif kanülasyon başarısızlığı %10-20 civarında olmasına rağmen tecrübeli kişiler tarafından yapılan ERCP yönteminde işlem başarısızlık oranı %5’in altına düşmektedir. Başarısızlık nedenleri arasında safra yollarının anatomik açılımındaki farklılıklar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızdaki amaç merkezimizde yapılan ERCP işlemlerinden başarısız olunanlarda başarısızlık nedenlerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 2018 haziran-2019 ağustos tarihleri arasında Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde ERCP uygulanan 337 hastaya ait demografik veriler, laboratuvar verileri ve ERCP sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi ve kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 154’ü erkek, 183’ü kadındı. Yaş ortalaması 65±18’di. 337 hastanın 39’unda (%11.6) ERCP işlemi başarısız oldu. 9 hastada divertikül (%23.1), 9 hastada oddi sfinkter disfonksiyonu (SOD) (%23.1), 5 hastada gastroenterostomi (%12.8), 5 hastada postbulber darlık (%12.8), 4 hastada papilla tümörü (%10.3), 4 hastada koledok distaline impakte taş (%10.3), 3 hastada pankreas tümörü (%7.7) ERCP başarısızlığının nedeni olarak saptandı. ERCP başarısızlığının cinsiyetle ilişkisine bakıldığında, kadın-erkek cinsiyet arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p =0.86). Başarısızlığın yaşla ilişkisine bakıldığında yaş ile de anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p =0.21).

Sonuç: ERCP’de başarısız kanülasyon nedenlerinin değerlendirildiği çalışmalarda hasta intoleransı, pilor ve duodenum darlığı, geçirilmiş cerrahi (mide ve Bilroth II), periampuller divertikül veya ampulla pozisyon anomalisi en sık görülen bulgulardır. Çalışmamızda ise ERCP başarısızlığının en sık nedenleri periampuller divertikül ve SOD olarak saptanmıştır. Hastaların yaşının ve cinsiyetinin ERCP kanülizasyon başarısı üzerine etkisi bulunmamıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]