[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 230-234
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ortopedik Enfeksiyonlarda Antibiyotikli Spacer Kullanımı ve Kültür Sonuçlarının Karşılaştırılması
Seyran KILINÇ, Özhan PAZARCI
Cumhuriyet Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda enfeksiyon tanısıyla cerrahi tedavi yapılan hastalarda antibiyotikli spacer (AS) uygulaması ve kültür sonuçlarının incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017- Ocak 2019 tarihleri arasında enfeksiyon nedeniyle AS konulan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların sosyodemografik özellikleri, laboratuvar sonuçları ve yara yerinden alınan kültür sonuçları kaydedildi. Hastalar yara yeri kültür sonuçlarına göre 2 gruba ayrıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 40 hastanın 22’sinde (%55) (GrupA) yara yeri kültüründe üremesi tesbit edilmezken, 18’inde (%45) (GrupB) kültüründe üreme mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı GrupA 64.78 ±19.95, GrupB 62.05±17.55 idi. Hastalar tanılarına göre kronik osteomiyelit, diz protezi, kalça protezi ve travma olmak üzere 4 grup olarak incelendi. Kültür sonuçlarında üreme olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında; cinsiyet, tanı, sedimentasyon, C-reaktif protein ve WBC değerlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık izlenmedi (p ≥0,05). Kültür üremesi olan hastaların, 9’unda gram pozitif bakteri, 5’inde gram negatif bakteri, 3’ünde de miks enfeksiyon ve 1 hasta da mantar üremesi tespit edildi.

Sonuç:AS uygulaması yapılan hasta kültürlerinin yarıdan fazlasında kültürde üreme gösterilememiştir. AS’lara en sık gram pozitif etkenlere yönelik antibiyotik tercih edildiği gözlendi. AS ortopedik enfeksiyonlarla mücadelede etkin bir yöntemdir. Ancak etkene yönelik seçilmeyen antibiyotik tedavi etkinliğini azaltabilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]