[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nonalkolik Steatohepatitli Ratlarda N-Asetilsistein, Rosiglitazon ve Etodolak’ın Tedavi Edici Etkilerinin Değerlendirilmesi
Sedat YILMAZ
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ratlarda yüksek yağlı diyet (HFD) ile indüklenen Nonalkolik steatohepatitin (NASH) deneysel bir modelinde N-asetilsistein (NAC), Rosiglitazon (RSG) ve Etodolak (ETD) terapötik etkilerini ve peroxisome proliferators-activated receptorsα (PPARα) ile etkileşimlerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Sprague-Dawley erkek sıçanlar rastgele beş gruba ayrıldı: Grup 1 Standart diyet (SD) ile beslenen sıçanlar; Grup 2 HFD ile beslenen sıçanlar; Grup 3 HFD ile beslenen ve sonrasında 4 hafta boyunca NAC ile tedavi edilen sıçanlar; Grup 4 HFD ile beslenen ve sonrasında 4 hafta boyunca RSG ile tedavi edilen sıçanlar; Grup 5 yirmi hafta boyunca HFD ile beslenen ve sonrasında 4 hafta boyunca ETD ile tedavi edilen sıçanlar. Tüm grupların karaciğer malonil dialdehit (MDA), karaciğer PPAR-α expression değerlerini değerlendirdik.

Bulgular: Çalışmamızda karaciğer PPAR-α expression parametresinde ETD grubunda HFD grubuna göre anlamlı bir artma olduğu, karaciğer MDA parametresinde ETD grubunda HFD grubuna göre anlamlı bir azalma olduğu görüldü. Çalışmamızda karaciğer PPAR-α expression parametresinde NAC grubunda HFD grubuna göre anlamlı bir azalma olduğu, karaciğer MDA parametresinde NAC grubunda HFD grubuna göre anlamlı bir azalma olduğu görüldü.

Sonuç: Bu bulgular, ETD’ın NASH tedavisinde etkili bir seçenek olabileceğini, NAC’ın NASH tedavisinde daha az etkili olduğunu göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]