[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve İnme
Özlem BİZPINAR MUNİS, Bülent GÜVEN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Ateroskleroz günümüzde hala önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmayı sürdürmektedir. Ateroskleroz gelişimi ile ilişkili mekanizmalar büyük ölçüde aydınlatılmış olmasına karşın, hala gizli kalmış potansiyel patogenetik yolaklar bulunmaktadır. Klinik çalışmalarda enfeksiyonların inflamasyonu tetiklediği ve kronik enfeksiyonların aterosklerotik hastalıkların gelişmesi ve progresyonu ile ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Sitomegalovirus (SMV) enfeksiyonunun koroner arter hastalığı ve karotis aterosklerozu ile birlikteliği gösterilmiştir. Bu çalışmada inmeli hastalarda SMV enfeksiyonu ve ateroskleroz birlikteliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yüz on beş inme hastası ve 50 sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol gruplarında plasma SMV Immunglobulin G (IgG) düzeyleri mikropartikül immunassey-MEIA yöntemi ile ölçüldü. İnmeli hastalarda infaktlar bilgisayarlı beyin tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme ile gösterildi. Kardiyoembolik kaynaklı inme hastaları veya farklı bir kronik enfeksiyonu bulunan hastalar çalışmadan dışlandı.

Bulgular: İnme grubunda 109 hastada (%94.8), kontrol grubunda ise 48 bireyde (%96) SMV IgG pozitifliği bulundu, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p =0.365).

Sonuç: İnme ve koroner kalp hastalıkları ile SMV enfeksiyonu arasındaki ilişki tartışmalıdır. Bu çalışmada hem inmeli hastalarda hem de kontrol grubunda SMV IgG pozitifliği yüksek oranlarda saptanmış; sonuçlarımız SMV enfeksiyonunun toplumumuzda inme için bir belirteç olamayacağını göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]