[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 771-775
[ English ]
AKUT VİRAL HEPATİT A VE B: DÖRT YILLIK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Nazif ELALDI1, Nurcan TÜRKOĞLU2, Memnune ERANDAÇ3, İlyas DÖKMETAŞ1, Mehmet BAKIR1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
2Merkez Sağlık Ocağı,
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS

Giriş: Akut viral hepatit (AVH)'ler, birçok viral ajanın etken olduğu, karaciğerde inflamasyon ve nekrozla karakterize bir infeksiyon hastalık ve başta Akut Viral Hepatit B (AVHB) olmak üzere tüm dünyada önemli morbidite ve mortalite nedenidir.

Gereç ve Yöntem: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Bilim Dalı'nda Ocak 1996 ile Aralık 1999 arasında Akut Viral Hepatit A (AVHA) ve AVHB tanılarıyla takip edilen hastalar geriye yönelik olarak incelendi.

Bulgular: Kliniğimize dört yıllık takip süresi içinde 41 (%35) kadın. 75 (%65) erkek toplam 116 hasta AVH nedeniyle yatırılarak takip edildi. Hastaların 43 (%37)'ü AVHA, 73 (%63)'ü ise AVHB idi. AVHA'li hastalanıl yaş ortalaması 19 (yıl), AVHB'li hastaların yaş ortalaması ise 32 (yıl) idi (p< 0.05). AVHB'li hastalar AVHA'lı hastalara göre kliniğimizde daha fazla süreyle yatırılarak takip edildiler (9'a karşı 12 gün. p< 0.05).

Sonuç: Çalışmamız, AVHA'nın, AVHB'ye göre genç yaştaki hastalarda görüldüğünü ve AVHB'li hastaların AVHA'li hastalara göre klinikte daha fazla süreyle yatırılarak takip edildiğini göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]