[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-047
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lokalize Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Nükse Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Cavit CEYLAN1, Samet ŞENEL1, İbrahim KELEŞ2
1Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nüks oranımızı etkileyen faktörleri retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Mart 2009 ve Şubat 2019 tarihleri arasında kliniğimizde lokalize prostat kanseri nedeniyle açık retropubik radikal prostatektomi uygulanan 84 hastada biyokimyasal nükse etki eden faktörler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların preoperatif PSA değerleri, D’Amico risk sınıflandırmasına göre risk grupları, vücut kitle indeksleri, yaşı, postoperatif Gleason skoru ve biyokimyasal nükse kadar geçen süre bilgileri kayıt edildi. Biyokimyasal nüks, PSA değerinin ardışık iki kez ölçümlerde 0.2 ng/ml ve üstü olması ve artış göstermesi olarak kabul edildi. Bu faktörlerin biyokimyasal nüks ile ilişkili olup olmadıkları araştırıldı.

Bulgular: Toplam 17 hastada (% 20.2) biyokimyasal nüks saptanırken, 67 (%79.8) hastada saptanmadı. Düşük riskli ve ortayüksek riskli olarak iki gruba ayrılan lokalize prostat kanserli hastalarda biyokimyasal nüks oranları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p =0.251). Preoperatif PSA ve postoperatif Gleason skoru iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulundu (sırasıyla p =0.034 ve p =0.023).

Sonuç: Preoperatif PSA ve postoperatif Gleason skoru biyokimyasal nükse etki eden faktörlerdir. Hastaların takibi D’Amico risk gruplarına göre kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalı ancak gerekli durumlarda takibin kişiselleştirilmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]