[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 779-785
[ English ]
PRENATAL GELİŞİM SIRASINDA YÜKSEK DOZ A VİTAMİNİNİN KALP’TE TRANSFORMİNG GROWTH FAKTÖR BETA -2 İŞARETLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Neriman ÇOLAKOĞLU, Aysel KÜKNER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, prenatal dönemde uygulanan yüksek doz A vitamininin fötal kalp dokusunda Transforming Growth Faktör Beta-2 (TGF-β2) işaretlenmesi üzerine olan etkilerinin immünohistokimyasal olarak belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 27 adet Wistar cinsi dişi sıçan kullanıldı. Bu sıçanlara gebeliklerinin 8. ve 12. günlerinde tek doz 60 mg/kg all-trans retinoik asit oral gavaj ile verildi. Gelişimin 15., 18. ve 20. günlerinde servikal dislokasyon ile öldürülen sıçanlardan alınan fötusların kalp dokuları Boins solüsyonunda tespit edilerek rutin ışık mikroskobik takip serilerinden geçirildikten sonra avidin-biotin peroksidaz yöntemi ile immünohistokimyasal boyanarak incelendiler.

Bulgular: TGF-β2’nin kalp dokusunda özellikle endokardial ve perikardial tabakalarda işaretlendiği görüldü. Prenatal 20 günlük kontrol grubu fötuslarda ayrıca miyokardial hücrelerde de TGF-β2 immün reaktivitesi tespit edildi. Gebeliğin 8. gününde uygulanan all-trans retinoik asitin miyokard hücrelerinde immün reaksiyonu azalttığı dikkat çekti. Gebeliğin 12. gününde uygulanan all-trans retinoik asitin ise TGF-β2 immün reaksiyonunda genellikle bir değişiklik oluşturmadığı tespit edildi.

Sonuç: Yüksek doz A vitamini uygulanan gebe sıçanların fötüslerinin kalp dokularında TGF-β2 immün boyanmasında ortaya çıkan değişikliklerin ilacın veriliş gününe bağlı olduğu gözlendi. Sekizinci günde ilaç uygulanan fötus kalplerinde TGF-β2 işaretlenmesi, kontrol ve 12. günde ilaç uygulanan gruplara göre azalmış olarak izlendi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]