[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
β-Talasemi Taşıyıcılarında Ventriküler Depolarizasyon ve Repolarizasyon Farklı mıdır?
Saadet AKARSU1, Taner KASAR2, Erdal YILMAZ3
1Fırat Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Toraks ve Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi, Toraks ve Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Ülkemizde β-talasemi taşıyıcılığı (TM) görülme sıklığı %2.1’dir. Demir eksikliği anemisi (DEA) ve β-talasemi majörde ventriküler depolarizasyon ve repolarizasyon değişimleri ile kardiyak otonomik disfonksiyon belirtilerine ait elektrokardiyografi (EKG)’de farklı değişiklikler saptanmıştır. Literatürde TM olan olgularda EKG değişiklikleri ile ilgili bir çalışmaya rastlamadık. Bizde, DEA ve β-talasemi majör arasında bir tablo gösteren TM olgularındaki düzeltilmiş QT (QTc) ve QTc dispersiyonu (QTcd)’nu araştırmak istedik.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu Grup 1. (TM; n: 15), Grup 2. (DEA; n: 17), Grup 3. (Sağlıklı kontrol; n: 13)’den oluşturuldu. Ortalama yaş Grup 1’de 10.2±17.4 ay, Grup 2’de 13.2±14.5 ay ve Grup 3’de 13.5±2.5 ay olarak saptandı. Tüm olgulardan kan sayımı, serum demiri, demir bağlama kapasitesi, ferritin düzeyi, hemoglobin elektroforezi alındı ve 12 yüzeyli EKG ile kalp tepe atımı, RR, PR, QRS, QT, QTc ve QTcd hesaplandı. Üç gruptaki olgular tüm EKG değişkenleri yönüyle karşılaştırıldı.

Bulgular: QTc TM 400 (200-450), DEA 410 (360-420) ve sağlam grupta 400 (380-440) msn saptandı. QTc, TM tanılı olgularda; sağlam gruba göre daha az saptandı. TM ve sağlam grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı (p <0.05). QTd, TM 40 (20-80) msn’de; DEA olgulardan 40 (20-70) msn anlamlı farklı saptandı (p <0.05).

Sonuç: EKG değişiklikleri, sadece kalp hastalıklarından değil; miyokardial iskeminin bir işareti olarak anemiden dolayı da meydana gelebilir. TM tanılı olgularda, miyokardiyal iskemi ve demir birikimi dışında nedenlerin sebep olduğu; bazı EKG değişikliklerini açıklayabilmek için daha fazla olgulu ilave çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]