[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Polistemia Vera Hastalarında Optik Disk ve Makülanın Optik Koherans Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Neslihan BAYRAKTAR BİLEN1, Mürüvet Seda AYDIN2, Burcu POLAT GÜLTEKİN1, Simten DAĞDAŞ2, Funda CERAN2, Defne KALAYCI1, Gülsüm ÖZET2
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı polistemia vera (PV) hastalarında optik disk ve maküla yapısı ile vasküler dansitenin optik koherans tomografi anjiyografi (OKT-A) ile değerlendirilmesi ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada benzer yaş ve cinsiyette 12 PV hastasının 24 gözü ile 17 sağlıklı katılımcının 34 gözü karşılaştırılmıştır. Optik diski içine alan 4.5 mm X 4.5 mm’lik ve makülayı içine alan 6 mm X 6mm’lik alandan AngioVue ile OKT-A görüntüleri alındı. Retinal sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı; radyal peripapiller kapiller damar dansitesi; santral makula kalınlığı; maküler yüzeyel, derin ve koryokapiller pleksus damar dansitesi, foveal avasküler zon ve asirkülarite indeksi ölçümleri karşılaştırıldı.

Bulgular: PV hastalarında RSLT superior ve temporalde kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (sırası ile 126.83± 16.76 & 138.94± 14.02 p= 0.004; 69.62± 10.15 &76.94 ±10.15 p =0.009). Peripapiller kapiller damar dansitesi tüm görüntüde, peripapiller ve superior peripapiller alanda PV’da anlamlı derecede düşüktü (48.50± 2.80 & 49.86 ± 2.18 p =0.042; 51.85± 2.98 & 53.22± 2.24 p =0.00; 51.69± 2.88 & 53.48± 2.55 p =0.016). Makülada yüzeyel vasküler pleksus damar yoğunluğu tüm görüntüde,parafoveada ve perifoveada PV’da anlamlı olarak düşüktü (45.27 ±2.73 & 47.34±3.01 p =0.014; 45.76± 3.87 & 48.16±4.14 p =0.037; 45.84±2.76 & 48.06±3.09 p =0.008). Koryokapiller damar dansitesi parafoveada, PV’da anlamlı olarak yüksekti (67.48±3.16 & 65.29±4.23 p =0.034).

Sonuç: PV hastalarında superior ve temporal retina sinir lifi tabakasında incelme; bazı alanlarda peripapiller ve yüzeyel maküler damar yoğunluğunda azalma, koryokapiller damar yoğunluğunda artma olmaktadır. Bu durum PV’da artmış kan vizkozitesi ve gecikmiş kan akımı ile açıklanabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]