[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Obezite Tanılı Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları, Bağlanma Biçimleri ve Savunma Mekanizmalarının Değerlendirilmesi
Sevler YILDIZ1, Aslı KAZGAN2, Osman KURT3, Muhammed Fatih TABARA4, Sevda KORKMAZ4, Erhan ÖNALAN5, Murad ATMACA4
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
2Siverek Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Fakültesi Halk Salığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri, Elazığ, Türkiye
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Obezite, alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ oranının, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Bu çalışmada obezite tanılı bireylerde, çocukluk çağı travmalarının, bağlanma biçimlerinin ve savunma mekanizmalarının hastalığın etiyolojisi ile olası ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Vaka-kontrol şeklinde planlanan bu çalışmada 18-65 yaşları arasında 50 obezite tanılı hasta ve hasta grubuyla yaş ve cinsiyet açısından benzer sosyodemografik özellikleri taşıyan 50 sağlıklı obez olmayan kontrol grubu alınmıştır. Tüm katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu ile Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Savunma Biçimleri Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Çocukluk çağı travmaları ölçeği toplam puanı kontrol grubuna göre vaka grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0,05). Savunma biçimleri ölçeği toplam skoru vaka grubunda, kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek bulundu (p <0,05). Bağlanma biçimleri açısından ise iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p >0,05).

Sonuç: Çocukluk çağı travmaları ve savunma biçimleri ile obezite arasında ilişki bulunmuştur. Obezite etiyolojisinde genetik ve biyolojik faktörlerin yanı sıra psikiyatrik faktörlerin de etkili olduğunu vurguladık. Bulguları genelleştirmek ve bu amaçla sağlık stratejileri geliştirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]