[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-025
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
GGK Testi Pozitifliğine Bağlı Tarama Kolonoskopileri Normal Saptanan Hastalarda Üst GİS Endoskopisi Uygulanmalı Mı?
Ramazan Saygın KERİMOĞLU1, Ebru ESEN2, Said Sami ERDEM3
1Konya Şehir Hastanesi, Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Konya Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Konya, Türkiye

Amaç: Gaitada gizli kan (GGK) testi kolorektal kanser taramasında kullanılmaktadır. GGK testi pozitif olan ancak kolonoskopisi normal olan hastalarda üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılması gerekliliği tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı, GGK testi pozitif olan hastalara yapılan eş zamanlı alt ve üst GİS endoskopi sonuçlarında kolonoskopisi normal olan hangi hasta grubuna üst GİS endoskopisi önerilmesi gerektiğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017- Mart 2020 tarihleri arasında GGK testi pozitifliği nedeniyle aynı seansta alt ve üst GİS endoskopisi yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Taranan 626 hastadan kolonoskopisi normal olan 379 kişi çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, endoskopi bulguları, patoloji sonuçları ve hemoglobin değerleri hastane kayıtlarından incelendi.

Bulgular: GGK testi pozitif olup kolonoskopisi normal olan 379 hastadan 139 (% 36,6)’u erkek ve yaş ortalaması 57,7 (18-88) idi. H. pylori %46 hastada pozitif, %35 hastada negatif idi ve %19 hastada bakılmamıştı. Gastrik polip 6 hastada saptandı ve bu hastaların 4’ünde H. pylori pozitifliği mevcuttu. 5 hastada mide malignitesi tespit edildi. Benign patolojilerin %13’ünü polip, varis, ülser ve %46’sını H. pylori pozitifliği gibi takip gerektiren hastalıklar oluşturmaktaydı. Hemoglobin düşüklüğü istatistiksel olarak anlamlı olmasa da tümör grubunda diğer tanı alan hastalara göre daha düşüktü (8,4 g/dL vs 11,8 g/dL).

Sonuç: Çalışmamızda üst GİS endoskopisinde hastaların %13’ünde tümörün yanı sıra polip, varis, ülser ve %46’sında H. pylori pozitifliği gibi takip gerektiren benign patolojiler de tespit edilmiştir. Bu nedenle GGK testi pozitif olan ve kolonoskopisinde patoloji saptanmayan hastalara üst GİS endoskopisi yapılması önerilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]