[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyon Etkeni Olan Acinetobacter baumannii Suşlarının Değerlendirilmesi
Esma EROĞLU1, Arzu TARAKÇI2, Fatma ÇÖLKESEN1, Fatma KACAR1, Şule ÖZDEMİR ARMAĞAN2, Selver CAN3
1Meram Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye
2Konya Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye
3Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Konya, Türkiye

Amaç: Acinetobacter baumannii özellikle kritik hastalarda oluşturduğu enfeksiyonlar nedeniyle klinik olarak önem arz etmektedir. Çalışmamızda, üçüncü basamak hastanede sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon (SHİE) etkeni olarak saptanan A. baumannii değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım ünitesinde yatan 924 hasta SHİE açısından aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlenmiştir. SHİE tanısı konulmasında “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) tanı kriterleri kullanılmıştır. SHİE tanısı alan hastaların klinik örneklerinden izole edilen toplam 947 A.baumannii suşu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmamıza SHİE olarak tanı alan hastaların kültürlerinden izole edilen 947 A. baumannii suşu dahil edildi. A. baumannii’nin en sık görüldüğü enfeksiyon; akciğer enfeksiyonu (%57,1) idi. Bunu sırasıyla yumuşak doku enfeksiyonu (YDE) (%28,7), cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) (%13,4), kan dolaşım yolu enfeksiyonu (KDE) (%13,05), üriner sisitem enfeksiyonu (ÜSE) (%5,) takip etmekteydi. A. baumannii’nin invaziv araç ilişkili hastane SHİE’lerde etken olma dağılımına bakıldığında VİP’in %67’sinden, SVKİKDE’nin %13,2’sinden, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonunun (KİÜSE) %6,1’inden sorumlu patojen olarak saptandı. A. baumannii’nin en sık saptandığı üniteler YBܒler (%87) idi.

Sonuç: Hastanemizde yatan hastalarda A. baumannii’nin sistemelere göre dağılımlarına bakıldığında en sık solunum yolu enfeksiyonlarında saptanmıştır. Her hastanenin dirençli A. baumannii izolatlarının belirlenmesi; hastane ortamındaki çapraz bulaş riski, uygulanmakta olan kontrol önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve daha etkin olabilecek yöntemlerin geliştirilmesi açısından önemlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]