[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Senkop Şikayetiyle Başvuran Hastaların Etiyolojik ve Elektrokardiyografik Analizi
Osman AKDENİZ, Erdal YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Polikliniğimize senkop şikayetiyle başvuran çocuk hastaların etiyolojik, laboratuar ve elektrokardiyografik açıdan analizini yapıp bu hastalara doğru yaklaşımı belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2020 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında senkop şikayetiyle başvuran hastaların retrospektif olarak epidemiyolojik, etiyolojik ve laboratuar verileri analiz edildi. Hastaların elektrokardiyografik verileri sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 50 hasta ve 41 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Hastaların 22 (%44,00)’sinin ilk senkopla başvurduğu, 35 (%70,00)’inde senkop süresinin 2 dakikadan az ve senkop sayısının median 2 (1-20) olduğu gözlendi. Senkobu en sık uzun süre ayakta kalma tetikliyordu. En sık eşlik eden bulgu solukluk olarak saptandı. Etiyolojik olarak en sık vazovagal senkop (%64,15), ortostatik hipotansiyon (%15,09) ve psikojenik sebepler (%15,09) bulundu. Hastaların birine uzun QT sendromu, ikisine epilepsi tanısı kondu. Hasta ve kontrol grubu arasında elektrokardiyografik bulgulardan PR, PRd, QT, QTd, QTc, QTcd, TPe, TPe/QTc, Paks, Taks, QRSaks, QRST açısı ölçümleri açısından anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Senkoplu hastalarda iyi alınmış bir anamnez, fizik muayene ve elektrokardiyografik incelemeyle tanı büyük oranda konabilmektedir. Diğer tetkiklerin tanıya katkısı düşüktür. Elektrokardiyografide başta repolarizasyon anomalileri olmak üzere malign aritmilerin öngördürücüsü olan parametreler sağlıklı hastalardan farklılık göstermemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]