[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kurşun Kalem ile Oluşan Pediatrik Penetran Korneal Yaralanmaların Klinik Özellikleri
Mehmet CANLEBLEBİCİ, Hakan YILDIRIM, Mehmet BALBABA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Pediatrik yaş grubunda kurşun kalem ile gerçekleşen penetran korneal göz yaralanmalarını, kurşun kalem ile gerçekleşmeyen korneal yaralanmalar ile karşılaştırarak klinik özelliklerini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: 2013-2019 yılları arasında penetran korneal yaralanma nedeniyle en az 6 ay takip edilen 18 yaş altı hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Kırkbir hastanın 41 gözü çalışmaya dâhil edildi. Kalem ile korneal yaralanması olan ilk grupta 15 (%36,6), kalem harici yaralanması olan ikinci grupta ise 26 (%63,4) hasta mevcuttu. Hastaların 14’ü (%34,1) kız, 27’si (%65,9) erkekti. Ortalama yaş ilk grupta 8,80±3,32 (3-17), ikinci grupta ise 8,38±4,12 (3-14) yıldı. Ek patolojiler incelendiğinde ilk grup hastalarında 11’inde (%73,3) iris prolapsusu, 3’ünde (%20,0) göz içinde kurşun kalem ucu, 5’inde (%33,3) travmatik katarakt izlendi. İkinci grupta ise 14’ünde (%43,8) iris prolapsusu, 7’sinde (%26,9) travmatik katarakt ve 5’inde (%15.6) hifema izlendi. Tüm hastalara primer onarım yapıldı. İlk ve ikinci grupta sırasıyla postoperatif takiplerde 4 (%26,6) ve 18 (%56,3) hastada kornea santralinde olmak üzere hepsinde korneal haze, 6 (%40,0) ve 10 (%38,4) hastada pupil düzensizliği görüldü. Preoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK) sırasıyla ortalama 0,37±0,20 ve 0,13±0,18, postoperatif takiplerde 0,84±0,12 ve 0,48±0,42 olarak değerlendirildi. İki grup arasında oküler travma skoru, ilk ve son EİDGK açısından istatistiksel olarak anlamlı fark (p <0.05) vardı.

Sonuç: Kurşun kalem ile meydana gelen yaralanmalar çocukluk çağında sık görülmektedir ve hastaların son görme keskinlikleri diğer korneal yaralanmalara göre daha iyi seviyede olabilmektedir. Bu tip yaralanmaların önlenmesi için aile, öğretmen ve çocukların dikkatli olması konusunda eğitimler verilebilinir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]