[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Taş Cilt Mesafesinin Supin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Etkileri
Mehmet YILDIZHAN1, Yalçın KIZILKAN1, Ünsal EROĞLU1, Erem ASİL1, Cüneyt ÖZDEN2
1Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Supin perkütan nefrolitotomi (PCNL) operasyonu böbrek taşlarının tedavisinde sıklıkla uygulanan minimal invaziv bir yöntemdir. Supin PCNL’nin pron PCNL’ye göre, daha düşük ağrı, daha kısa operasyon süresi, daha iyi drenaj ve eş zamanlı üreteroskopik girişimler yapılabilme gibi potansiyel avantajları bulunmaktadır. PCNL başarısını etkileyebilecek risk faktörlerinden bir tanesinin de taş-cilt mesafesi (TCM) olduğu öne sürülmektedir. Çalışmamızda, TCM’nin supin PCNL cerrahi sonuçlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2017 ile Ekim 2021 tarihleri arasında, Galdakao modifiye supin Valvidia pozisyonunda PCNL operasyonu yapılan 113 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, taş boyutu, taş hounsfield ünitesi, vücut kitle indeksi (VKİ), TCM’si, ameliyat süresi, floroskopi süresi, komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi verileri geriye dönük olarak hastane veritabanı taranarak çıkartıldı ve kayıt edildi. Hastalar ortanca taş cilt mesafesine (11,80 cm (min-max: 8,20-13,10)) göre 2 gruba ayrıldı. TCM ≤11,80 cm olan hastalar Grup 1’i (n = 64) ve TCM>11,80 cm olan hastalar ise Grup 2’yi (n =49) oluşturdu.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 113 hastanın ortalama yaşı 45,17±15,2 yıl idi. Grup-1’deki VKİ, Grup-2’ye göre anlamlı olarak düşüktü (28,37; 29,89, p ˂0,0001). TCM’de Grup-1’de anlamlı olarak daha kısa bulundu (9,77 mm; 12,48 mm, p ˂0,0001). Taşsızlık oranları Grup-1’de yüksek olsa da bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (%84,3; %79,6, p =0,663). Rezidüel taşa yönelik uygulanan ikincil müdahalelere bakıldığında 3 hastaya vücut dışı şok dalga tedavisi, 12 hastaya retrograd intrarenal cerrahi ve 7 hastaya PCNL yapıldığı izlenmektedir. İkincil müdahaleler açısından gruplar arasında anlamlı fark izlenmemiştir (p >0,05).

Sonuç: Taş-cilt mesafesinin, supin PCNL yapılan hastalarda, cerrahi başarı, komplikasyon oranı, hospitalizasyon süresi, skopi süresi ve reoperasyon oranları üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]