[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-058
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hasta Çocukların Annelerinde Sağlıklı Yeme Takıntısı Eğilimi
Demet TAŞ1, Nevra KOÇ2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Çocuğun, özellikle de hasta çocuğun sağlıklı beslenmesi annelerin önceliklerindendir. Annenin yeme davranışı, çocuğunu besleme davranışını ve çocuğunun yeme tercihini etkilemektedir. Çalışmamızda kronik veya akut hastalığı olan çocukların annelerinin sağlıklı yeme takıntısı eğiliminin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kronik veya akut hastalığı nedeniyle 3. basamak çocuk hastanesinde yatan çocukların anneleri ile yürütülmüştür. Çalışmaya dâhil edilen hasta çocukların anneleri ORTO-11 ölçeğini doldurmuştur. ORTO-11 ölçeği, sağlıklı yeme takıntısı eğilimini (ortorektik yeme davranış) ölçmektedir. ORTO-11 ölçek puanının düşük olması sağlıklı yeme takıntısı eğilimini göstermektedir.

Bulgular: Kronik hastalığı bulunan çocukların anneleri ile akut hastalığı bulunan çocukların annelerinin ORTO-11 puanları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05). Kronik hastalığı bulunan çocuğun annelerinden gelir düzeyinin iyi olduğu algısı bulunanların ORTO-11 puanı, kötü olduğu algısı bulunanlara göre istatistiksel olarak anlamda düzeyde daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Geliri iyi olan, gelirinin iyi olduğu algısı bulunan veya çalışan tüm annelerin ORTO-11 puanları, çalışmayanlara, geliri kötü olan veya gelirinin kötü olduğu algısı bulunanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Çocukların diyet özelliği, hastalık süresi, yaşları, vücut ağırlığı persentili ve boy persentilleri ile annelerin ORTO-11 puanları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir (p>0.05).

Sonuçlar: Sonuç olarak, kronik veya akut bir hastalık nedeniyle hastanede yatan çocukların annelerinin sağlıklı yeme takıntısı eğilimi benzer bulunmuştur. Annelerin sağlıklı yeme takıntısına meyilli olmalarını çocuklarının hastalığından ziyade alım gücünün etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışma ile ilk kez hasta çocukların annelerinin sağlıklı yeme takıntısı eğilimi değerlendirilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]