[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 126-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi Uygulanmış Hastaların Eozinofili Varlığı ve İndirekt Hemaglütinasyon Testi Pozitifliği Açısından Değerlendirilmesi
Azad HEKİMOĞLU, Zeycan Kübra CEVVAL, Onur ERGUN
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Kist hidatik (KH) Türkiye’de yaygın bir sağlık sorunudur. Çalışmamızın amacı, perkütan karaciğer kist hidatik tedavisi yapılmış ve tanısı doğrulanmış hastaların kan tetkikleri ile birlikte geriye dönük olarak değerlendirilmesi ve KH tanısında bu testlerin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Perkütan kist hidatik tedavisi yapılmış 84 hasta (ortalama yaş 44) çalışmaya dahil edildi. PAİR ve kateterizasyon yöntemi ile tedavi edilen hastaların kist içerikleri ve işlem öncesi yapılan indirekt hemaglütinasyon (İHA) testi ve eozinofil sayısı sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Kist içeriğinin incelenmesi sonucu 15 hastanın KH olmadığı saptandı. KH kesin tanısı alan 69 hastanın 50’sinde (%72.46) İHA testi pozitif, 19’unda (%27.53) negatifdi. KH olmayan 15 hastanın 3’ünde (%20) İHA testi pozitif, 12’sinde (%80) negatifdi. Kist hidatik varlığının İHA test sonucu ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p<0,001). Yapılan hesaplamalarda İHA testinin duyarlılığı %72, özgüllüğü %80 idi. KH kesin tanısı alan hastaların 22’sinde (%31,88) eozinofili saptanırken, 47’ sinde (%68,11) eozinofil sayısı normaldi. KH olmayan 15 hastanın 5’inde (%33,33) eozinofili görülürken, 10’ unda (%66,66) eozinofil sayısı normaldi. KH durumunun eozinofil test sonucu ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p =0,913).

Sonuç: Tedavi kararı öncesi KH tanısı için radyolojik görüntüleme ve serolojik testlerin beraber kullanılması gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]