[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 140-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hepatit ve Siroz Tanılı Hastalarda Hepatit E Virüs Enfeksiyonunun Sıklığı
Sümeyra KAYALI1, Mehmet YALNIZ2, Adnan SEYREK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Hepatit E virüsü (HEV); Hepeviridae ailesinin Hepevirus cinsinde yer alan bir RNA virüsüdür. HEV enfeksiyonu klinik olarak genellikle çocuklarda asemptomatik, erişkin yaş grubunda ise semptomatik seyreder. Enfekte hayvanların iyi pişmemiş etlerinin tüketilmesi ve kan transfüzyonu ile bulaşabilse de temel bulaş yolu fekal-oral yoldur. Kronik hepatit ve siroz tanılı hastalarda hepatit E enfeksiyonu akut alevlenmeler, akut karaciğer hasarı, dekompansasyon ve ölüm gibi kötü sonuçlara neden olmaktadır. Bu çalışmada kronik hepatit ve siroz tanılı hastalarda HEV seropozitifliği ve HEV RNA’sının gösterilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 otoimmün hepatit, 30 siroz ve 40 kronik HBV tanılı hasta dahil edildi. Bu hastalardan elde edilen serum örneklerinde mikro ELISA ile anti-HEV IgM ve anti-HEV IgG, RT-PCR ile HEV RNA araştırıldı.

Bulgular: Otoimmün hepatit grubunda %13 oranında anti-HEV IgM ve anti-HEV IgG pozitifliği görüldü. Siroz grubunda %33 anti-HEV IgM, %50 anti-HEV IgG pozitifliği görüldü. Kronik HBV grubunda ise %7,5 anti-HEV IgM, %17,5 anti-HEV IgG pozitifliği görüldü. Hastaların hiçbirinde HEV RNA saptanamadı.

Sonuç: Her üç hasta grubunda da ülkemiz ve ilimizden bildirilen seroprevalans çalışmalarına göre daha yüksek sıklıkta HEV seropozitifliği saptandı. Kronik hepatit ve siroz tanılı hastalarda klinik yaklaşımlarda HEV enfeksiyonu göz ardı edilmemeli ve HEV enfeksiyonunun önlenebilmesi için hastaların temiz içme suyu ve iyi pişmiş et tüketimi açısından bilinçlendirilmesi gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]