[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 186-190
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Göz Travması Olgularının Adli Tıp Yönünden Analizi
Erdem HÖSÜKLER, Zehra Zerrin ERKOL, Buğra Kaan YAZGI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Amaç: Adli Tıp Kliniğine göz travması ile başvuran adli olguların değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Bir Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kliniğinde 2015-2019 yılları arasında kati rapor düzenlenen olgulara ait dosyalar retrospektif olarak taranmış ve göz bölgesine travma hikayesi olan tüm olgular çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Göze yönelik travma hikayesi olan toplam 411 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların 305’i (%74,2) erkek, 106’sı (%25,8) kadın cinsiyetti. Yaş ortalaması 35±16,1 (min:1, max:86) olduğu tespit edilmiştir. Göz ve çevre yumuşak doku travması en sık kasım (n :45, %10,9) ve ekim (n:44, %10,7) aylarında meydana gelmiştir. Olguların 408’i (%99) travma sonrası aynı gün hastaneye başvurmuştur. Bununla birlikte olguların 365’inde aynı gün göz muayenesi yapılmıştır. Göz travmasına maruz kalan olguların 326’sı (%79,3) kasten yaralama sonucu yaralanmıştır. 94 olguda (%22,8) göz küresinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Göz küresinde yaralanma tespit edilen 94 olgunun; 89’unda (%94,6) kapalı yaralanma, beşinde (%5,4) ise açık yaralanma olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Göz travması iddiası olan adli olgularda multidisipliner yaklaşım büyük önem arz etmektedir. Mağdurların göz muayenesinin en kısa sürede yapılması ve olay öncesinde yapılmış göz muayenelerinin sorgulanması gerekir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]