[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-196
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi Kullanılarak Os Acromiale Varlığının ve Morfolojisinin Araştırılması
Fatih ÇAMİÇİ1, Hilal IRMAK SAPMAZ1, Ayşegül ALTUNKAŞ2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Amaç: Os acromiale, scapula’nın kemikleşme sürecindeki füzyon defektine bağlı olarak gelişen bir varyasyondur. Böylece acromion, spina scapula’dan ayrı aksesuar bir kemik halini alır. Yapılan çalışmalarda os acromiale varlığı ve sıklığı ile ilgili çeşitli görüşler bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı os acromiale’nin Tokat’daki görülme sıklığının, cinsiyet dağılımının ve füzyon defektinin en sık görüldüğü anatomik bölgenin, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi kullanarak belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine başvuran, travma, operasyon, kırık öyküsü olmayan ve herhangi bir nedenle omuz MRG’si yapılan yaşları 30-90 arasında olan bireylere ait toplam 864 omuz MR görüntüsü değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda değerlendirilen omuz MRG’lerinin 54’ünde os acromiale tespit edildi. Erkeklerde 8 (%2,02) omuzda, kadınlarda 46 (%9,80) omuzda os acromiale’ye rastlandı. Kadınlarda anlamlı oranda daha fazla görüldüğü belirlendi (p ≤0,05). Olgularda os acromiale tipleri değerlendirildiğinde ve cinsiyetler açısından karşılaştırıldığında, 42 adet (36 kadın, 6 erkek) mesoacromion görülürken, 10 adet preacromion (hepsi kadınlarda), 2 adet metaacromion (hepsi erkeklerde) tespit edildi.

Sonuç: Os acromiale prevelansı %6,25 olarak ölçüldü. Kadınlarda erkeklere göre anlamlı oranda sık görüldü ve mesoacromion tip os acromiale’ye diğer tiplerden daha sık (%77,77) rastlanıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]