[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 253-256
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tek Seviye Osteoporotik Vertebral Çökme Kırıklarında Unilateral ve Bilateral Balon Kifoplastinin Karşılaştırılması
Bilal ERTUĞRUL1, Bekir AKGÜN2, Sait ÖZTÜRK2, Ahmet Cemil ERGÜN2, Fatih Serhat EROL2
1Batman Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Batman, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Balon Kifoplasti, osteoporotik çökme kırıklarında önemli yeri olan minimal invaziv cerrahi tedavilerdendir. Çalışmamızda unilateral veya bilateral kifoplasti uyguladığımız hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası VAS skorlarını ve vertebral yükseklik ölçümlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Osteoporotik vertebra fraktürü nedeniyle 14 unilateral (Grup 1) ve 12 bilateral (Grup 2) tek seviye Balon Kifoplasti uyguladığımız 26 hastada ameliyat öncesi, ameliyat sonrası erken dönem (2. gün) ve geç dönem (3. ay) VAS skorlarını, ameliyat öncesi ve sonrası 3. ay vertebral yükseklik ölçümlerini değerlendirdik. Hastaların direk grafi ya da Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinde, omurganın en çökük görüldüğü sagital kesitlerinde, omurga gövdesinin ön yüzü, tam orta kısmı ve arka yüzünden yükseklik ölçümü yapıldı. Değişkenler arasındaki istatistiksel farklılıklar ki-kare testi ile değerlendirildi. p <0.05 istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Bulgular: Ameliyat sonrası erken dönemde de, geç dönemde de hem unilateral, hem de bilateral kifoplasti hastalarında VAS skorlarının ameliyat öncesine göre anlamlı olarak azaldığı görüldü. İki grubun karşılaştırılmasında farklılık yoktu. Yine ameliyat sonrası vertebral yükseklik değerlerinden korpus ön ve ortası ölçümlerinde de her iki grupta da anlamlı olarak artış tespit edildi. Korpus arka yüzü ölçümlerinde ise anlamlı farklılık görülmedi. Yine iki grubun karşılaştırılmasında farklılık yoktu.

Sonuç: Kifoplasti, vertebral çökme kırıklarında ağrının azalmasını, yükseklik kaybının restore edilebilmesini sağlayan etkili bir tedavidir. Unilateral ya da bilateral uygulandığında klinik ve radyolojik sonuçları benzerdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]