[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 257-261
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hepatektomi Ameliyatlarında Minimal Akım Anestezisi Uygulaması
Yusuf Ziya ÇOLAK, Duygu DEMİRÖZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Düşük akım anestezisi (DAA) %75'e varan anestezik ajan (AA) tasarrufu sağlar ve solunan anestezik gazın dinamiklerini iyileştirir, mukosilier klirensi arttırır, vücut ısısını korur ve su kaybını azaltır. DAA son yıllarda anestezi uzmanları için yüksek taze gaz akımını (TGA) önlemek için tavsiye edilmiş olsa da, DAA ve minimal akım anestezisi (MAA) kullanımı çeşitli nedenlerden ötürü sınırlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, DAA ve MAA uygulamasının güvenli olup olmadığını araştırmaktır. İkinci amaç, bu yöntemler kullanıldığında tüketilen AA miktarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Prospektif, gözlemsel olarak iki grupta çalışmaya 40 hepatektomi olgusu dahil edildi. Bir ameliyat odası sadece bu çalışma için tahsis edildi. Oksijen ihtiyacı göz önünde bulundurularak (yaklaşık 3-3.5 mL/kg/dk) 20 olgu için 300 mL/dk (grupM); 20 olgu için 600 mL/dk TGA (grupD) uygulandı. Desflurane (Suprane©) inhalasyon anestezik ajanı olarak kullanıldı ve remifentanil infüzyonu ile analjezi elde edildi. Hastaların demografik, solunum, hemodinamik, doku perfüzyon parametreleri (SpO2 ve NIRS) ve AA tüketim verileri toplanarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında demografik veriler, ameliyat süresi, hemodinamik, solunum ve doku perfüzyon parametreleri açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu parametreler tüm hastalarda her ölçüm aralığında normal sınırlar içindeydi. %40 FiO2 elde etmek için GrupD vakalarında flowmetreden ortalama %61 O2 (min=%56, maks=%65), GrupM vakalarında flowmetreden ortalama %89 O2 (min %79, maks. %100) kullanılmıştır (p <0.001). Saatlik AA tüketimi GrupM’de (10.50 ± 3 mL/sa) GrupD’ye göre yaklaşık %34 daha düşüktü (14.10 ± 4 mL/sa).

Sonuç: Hepatektomilerde güvenlik sınırlarından sapmadan 300 mL/dk TGA hızında MAA uyguladık ve AA maliyetlerini 600 mL/dk DAA uygulamasına göre yaklaşık %34 azalttık.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]