[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 262-268
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Febril Nötropenide Fungal Pnömonilerin Yeri, Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri
Zehra Gül DUMAN1, Behice KURTARAN2, Filiz KİBAR3, Süheyla KÖMÜR2, Oya BAYDAR TOPRAK4, Ferit KUŞÇU2, Yusuf Kemal ARSLAN5, Ayşe SEZA İNAL2, Ezgi ÖZYILMAZ4, Aslıhan CANDEVİR1, Emel GÜRKAN6, Yeşim TAŞOVA2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
5Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
6Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Nötropenik hastalarda akciğer enfeksiyonları önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada febril nötropenik hastalarda akciğer enfeksiyonlarında fungal etkenlerin neler olduğu, klinik ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2015-Şubat 2017 tarihleri arasında geniş spektrumlu antibakteriyel tedaviye rağmen ateşi gerilemeyen ve invaziv fungal enfeksiyon şüphesi bulunan febril nötropenik olgulardan posterior-anterior akciğer grafisinde yeni gelişen infiltrasyon veya toraks bilgisayar tomografisinde yeni gelişen nodül, ʺhalo belirtisiʺ, konsolidasyon, ʺters halo belirtisiʺ, kavitasyon, hava-hilal işareti saptananlar çalışmaya dahil edildi. Akciğer bulguları olan 72 hastadan antibakteriyel ve antifungal tedavi başlanması veya değişikliği öncesinde 77 serum, 28 bronkoalveolar lavaj (BAL) örneği alındı ve mikroskobik inceleme, bakteri ve mantar kültür ekimi, galaktomannan (GM) antijen, Aspergillus fumigatus ve Pneumocystis jirovecii polimeraz zincir reaksiyon (PZR) testleri yapıldı.

Bulgular: Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi organizasyonu ile Mikoz Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu kriterlere göre iki hasta kesin, 32 hasta olası, 12 hasta şüpheli invaziv fungal enfeksiyon (İFE) ve 27 hasta invaziv fungal enfeksiyon olmayan olarak sınıflandırıldı. GM antijen testinin serumda duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %74,4, %100, BAL’da duyarlılığı ve özgüllüğü cut-off değer 0,5 ve 1 alınarak sırasıyla %66,7, %71,4, %47,6, %100 olarak bulundu. LightMix Aspergillus fumigatus PZR testinin serumda duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %67,9, %5,9, BAL’da duyarlılığı ve özgüllüğü %81, %14,3 olarak hesaplandı.

Sonuç: BAL kültüründeki üremenin azlığından ve testlerdeki düşük duyarlılıktan örnekler alınmadan önce uygulanmış olan antifungal tedavilerin/profilaksilerin sorumlu olabileceği düşünüldü. İFE tanısında LightMix Aspergillus fumigatus PZR testi serumdansa BAL’da daha yol gösterici olabilir. Antifungal tedavilerin/profilaksi kullanan hastalarda BAL GM tanıda daha değerlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]