[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 281-286
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Monosit Lenfosit Oranı Obsesif Kompulsif Bozuklukta İnflamasyon Belirteci Olarak Kullanılabilir mi?
Mustafa AKKUŞ1, Mehmet Celal KEFELİ2, Sevler YILDIZ1
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
2Serbest Hekim, Psikiyatri, Erzincan, Türkiye

Amaç: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile inflamasyon arasındaki ilişkiye yönelik literatürde çalışmalar mevcuttur. Nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit oranı (PLO) analizi hem maliyet olarak uygun hem de dolaşım sisteminde kolaylıkla elde edilebilen periferal inflamasyonun klinik biyobelirteçleridir. Monosit lenfosit oranı (MLO) değeri de son zamanlarda inflamatuar belirteç olarak gösterilmeye başlanmıştır. Biz bu araştırmada NLO, PLO ve MLO gibi inflamasyon belirteçleri ile OKB ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif türde bir çalışmadır. Psikiyatri polikliniğine başvuran OKB tanısı almış olan 50 hastanın sosyodemografik verileri ve hemogram parametreleri ile yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş olan 50 sağlıklı kontrol grubunun verileri karşılaştırıldı.

Bulgular: OKB grubunun sağlıklı gruba göre monosit değeri ortalamalarının anlamlı ölçüde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p =0,001). OKB grubunun nötrofil değerleri (p =0,013) ve MLO ölçümleri (p =0,003) sağlıklı kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. ROC (Receiver operating characteristic= İşlem karakteristik) eğrisi analizinde, MLO optimal kesimdeğeri 6 olup, OKB tanısı için sırasıyla duyarlılığı %12 ve özgünlüğü %98 olarak saptandı.

Sonuç: OKB tanısını predikte etmede MLO ve monosit düzeyinin önemli olabileceği ortaya konulmuştur. Bu konuda daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]