[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-131
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Dissemine Ensefalomyelit: Klinik Seri
Nimet KABAKU, Ayşegül Neşe ÇITAK KURT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Akut dissemine ensefalomyelit tipik olarak eş zamanlı, genellikle çocukları etkileyen santral sinir sisteminin demiyelinizan bir hastalığıdır. Çalışmada akut dissemine ensefalomyelitli çocukların epidemolojik, klinik, kranyal görüntüleme ve laboratuar özellikleri; tedavi ve sonuçlarının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Pediatrik nöroloji ünitesinde beş yıllık bir süre içinde akut dissemine ensefalomyelitli 10 çocuk izlendi (Ocak 1999-Mayıs 2005). Tanı, tipik klinik özelliklere ve kranyal görüntülemelerinde bulunan karakteristik bulgulara dayanmaktaydı. Merkezi sinir sistemi hastalığının diğer nedenlerini dışlamak için beyin omurilik sıvısı incelemeleri ve diğer tetkikler yapıldı.

Bulgular: Altı çocukda prodromal hastalık vardı. En yaygın görülen semptomlar ataksi, konuşma bozukluğu ve nöbet idi. Tüm çocuklarda anormal nörolojik muayene bulguları vardı. İlk incelemede, beyin manyetik rezonans görüntülemede yalnızca üç çocuk hiperintens sinyallere sahipti. Tüm çocuklar metil prednizolon ile tedavi edildi, optik nöritli bir çocukda hem metil prednizolon hemde intravenöz immunglobulin uygulandı. Birden fazla atak geçiren hastalarda (n=2) her atakta yeni semptomlar görüldü. On çocuğun %80’i tamamen iyileşmesine karşın, birden fazla tekrarlayan hastalarda ciddi sekel vardı (hemiparezi ve optik atrofi).

Sonuç: Akut dissemine ensefalomyelitli olgularda tam klinik iyileşme yaygın olmasına rağmen, çocukluklarda ciddi nörolojik kompikasyonlar da görülebilir. Steroid tedavisinin zamanlama ve süresi sonucu etkiler. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]