[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 113-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hiperglisemik Glukoz Metabolizma Bozukluğu Olan Hastalarda Serum Malondialdehit, α-Tokoferol ve - β- Karoten Düzeyleri
Murat ÜNALACAK1, Hulusi ATMACA2, Ahmet GÜREL3, Ferah ARMUTCU3, Nejat DEMİRCAN1, Erol AKTUNÇ1
1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ZONGULDAK
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, ZONGULDAK
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ZONGULDAK

Amaç: Diabetes mellitus (DM), bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve bozulmuş açlık glukozu (BAG) olan hastalarda serum MDA, α-tokoferol ve β-karoten düzeylerinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi Aile hekimliği ve Dahiliye polikliniklerine başvuran ve yapılan tetkiklerle DM, BGT ve BAG olduğuna karar verilen toplam 99 hasta ve 37 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol gruplarına ait serum örneklerinde MDA, α -tokoferol ve b-karoten çalışıldı.

Bulgular: DM grubunun MDA düzeyi BGT, BAG ve kontrol gruplarından anlamlı derecede yüksek bulunurken, α -tokoferol düzeyi kontrol grubundan, β-karoten düzeyi ise BGT, BAG ve kontrol gruplarından düşük bulundu. BGT grubunun MDA düzeyi BAG ve kontrol gruplarından anlamlı derecede yüksek bulunurken, α-tokoferol düzeyi kontrol grubundan, β-karoten düzeyi ise BAG ve kontrol gruplarından düşük bulundu. BAG grubu ile kontrol grubu arasında her üç parametre açısından da anlamlı fark yoktu.

Sonuç: BAG hariç, diğer hiperglisemi ile seyreden hastalıklarda lipid peroksidasyonu artarken, α-tokoferol ve β-karoten seviyeleri düşmektedir. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]