[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-025
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tc-99m-HMPAO beyin perfüzyon SPET'inde farklı ölçüm metodları ve görsel değerlendirmenin karşılaştırılması
Ersoy KEKİLLİ, Cengiz YAĞMUR, Kadir ERTEM, Songül TURGUT, Ömer Murat AYDIN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, MALATYA

Amaç: Beyin perfüzyon sintigrafisi beyin perfüzyonu ve metabolik durumunu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz görsel değerlendirmeye dayanarak Tc-99m-HMPAO SPET’deki farklı ölçüm metodlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kıyaslamalı çalışmamıza 47 hasta dahil edildi. Tc-99m-HMPAO beyin perfüzyon SPET uygulandı. Yarı-kantitatif analiz için iki orbitomeatal (OM) compozit kesit oluşturuldu. Bölgesel serebral perfüzyon bilgileri semi-kantitatif olarak her bir serebral ROI ortalama sayımı ve referans bölge ortalama sayımı arası oran olarak hesaplandı. Serebellum sayım ortalaması, alt OM kesit sayım ortalaması ve karşı hemisfer ilgi alanı sayım ortalaması referans bölgeler olarak kullanıldı. İki nükleer tıp uzmanı bütün görüntüleri değerlendirdi. Görsel değerlendirmede ilgi alanlarını 0 (=hipoperfüze alan); 1 (=normal alan) ve 2 (=hiperperfüze alan) olarak tanımladı. SPET kesiti ilgi alanları bilgileri farklı ölçüm metotlarının ideal karar eşiğini temin metodu olan ROC analizle değerlendirildi.

Bulgular: Bizim bulgularımız küçük ilgi alanları almanın büyük ilgi alanlarından daha iyi olduğunu gösterdi. Alt OM kesit sayım ortalaması serebellum sayım ortalaması ile pozitif korelasyona sahipti. Ek olarak, referans alan olarak, alt OM kesit sayım ortalaması kullanımı serebellumunkinden hafif; karşı hemisfer simetrik alanınınkinden ise belirgin daha iyiydi.

Sonuç: Biz görsel değerlendirme ile bu ölçüm metotları arasında beklediğimiz yüksek uyumluluğu bulamadık. Beyin perfüzyon Tc-99m-HMPAO SPET te yeni ölçüm metotlarına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]