[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özofagus Dışı Komplikasyonları: Respiratuar ve Nörolojik Görünümler
Nimet KABAKUŞ, Abdullah KURT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Gastroözofageal Reflü(GÖR), yaşamın ilk yılında oldukça sık rastlanan bir sorundur. Reflü şiddetli ise, bebekte gelişme geriliği, aspirayon pnömonisi, hışıltı (wheezing ) ya da özafajit gelişebilir. Nadiren de GÖR , Sandifer Sendromu ile de ilişkilidir. Bu çalışmada amacımız GÖR hastalığı (GÖRH) olan çocuklarda özofagus dışı komplikasyonları araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 2-22 ay arasında değişen GÖR tanılı 9 hasta (4kız, 5 erkek) çalışmaya alındı ve iki gruba ayrıldı. Grup 1’de Sandifer Sendromlu dört hasta ve Grup 2’de respiratuar bulguları olan beş hasta vardı.

Bulgular: Hastalarda GÖR tanısının geç konulduğu ve grup II’de bu sürenin grupI’e göre daha uzun olduğu bulundu (p<0.05). Her iki grubun hastalarında da motor gerilik belirlendi ve bu hastaların hemoglobin değerleri her iki gruptaki en düşük değerlerdi. Altı aylık tedavinin sonunda; (i) demir eksikliği anemisinde belirgin düzelme (p<0.005), (ii) grup 1’de paroksismal ataklarda belirgin azalma, (iii) her iki grupta respiratuar problemlerde büyük ölçüde düzelme olduğu görüldü.

Sonuç: Gastroözofageal reflüsü olan hastalar özofagus dışı bulgular yönünden de araştırılmalıdır. Kronikleşme yatkınlığı olan bu sorunlar erkenden tanınmalı ve özgül izlem tedavisi olabildiğince erkenden başlatılmalıdır. Bu yolla hastaların yaşam kaliteleri iyileştirilebilir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]