[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 058-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Epilepsi Hastalarında İnteriktal EEG ve Nöbet Prognozu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Abdulkadir KOÇER1, Nurhan İNCE2, Eren GÖZKE3, Ayşegül DERELİOĞLU ÇUBUK3, Sultan ÇAĞIRICI4
1Düzce Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İSTANBUL
3PTT Eğitim Hastanesi, Nöroloji, İSTANBUL
4Dr Lütfi Kırdar KEAH, Nöroloji, İSTANBUL

Amaç: EEG özellikleriyle klinik nöbet arasındaki ilişkiyi incelemek ve interiktal EEG takibinin prognozu saptamada değerini ortaya koymak.

Gereç ve Yöntem: PTT Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği Epilepsi ünitesince kayıtları bulunan 74 hasta ve bu hastalara ait 387 EEG geriye ve ileriye dönük olarak değerlendirildi. Bir EEG incelemesi; epileptiform aktivite, yavaş dalga, amplitüd anormallikleri ya da normal aktiviteyi andıran ancak, frekans, reaktivite, dağılım ve diğer özelliklerinde sapma gösteren belirli paternleri kapsıyorsa anormal kabul edildi. Normal ya da interiktal epileptiform aktivitelerde ya da yukarıda adı geçen EEG anormalliklerinde %50’den fazla azalma olması EEG paterninde düzelme olarak not edildi. Klinik olarak tanımlanan nöbetlerin kontrol altına alınabilmesi (hastanın hiç nöbet geçirmemesi ) veya nöbet sayısında ilaç kullanımı öncesine kıyasla %75’den fazla azalma gözlenmesi iyi prognoz göstergesi olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışma grubumuz yaş ortalaması 21.62±12.72 (R:9–78) yıl olan 36(%48.6) kadın ve 38(%51.4) erkek hastadan oluşmaktaydı. Prognozu iyi olan 26 olgunun 16(%44.4)’sında EEG incelemesinde interiktal aktivitelerde düzelme izlendi. Prognozu kötü olan 48 olgunun 20(%55.6)’sinde EEG incelemesinde interiktal aktivitelerde düzelme izlendi. EEG bulguları ve prognoz arasındaki ilişki ki-kare testi ile değerlendirildi. Yüzde oranlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P=0.103).

Sonuç: İnteriktal EEG kayıtlarındaki düzelmenin not edilmesi hastaların prognozu ve nöbet kontrolü hakkında bilgi verebilir. Hastaların erişkin yaş grubunda olması ve eşlik eden patoloji olmaması EEG analizini daha değerli kılacaktır. Daha çok hasta ve daha fazla sayıda EEG incelemesiyle yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünüldü. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]