[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Katarakt Tanısı İle Opere Edilen Olguların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Cengiz ÖZGE1, Ayça YILMAZ2, Mukadder ÇALIKOĞLU1, Münevver YEŞİLLİ2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN

Amaç: Katarakt dünya üzerinde en önemli önlenebilir körlük nedenidir. Katarakt oluşumunda çeşitli faktörlerin rol oynadığı bilinmektedir. Yıllardır araştırılan katarakt gelişimi ve sigara arasındaki ilişki özellikle önlenebilir bir faktör olması açısından önemlidir. Çalışmamızda sigara alışkanlığı ile katarakt gelişimi arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemiz Göz Hastalıkları kliniğinde opere edilen 237 katarakt hastası retrospektif olarak incelendi. Katarakt gelişimi için ileri yaş dışında belirlenen bir risk faktörü olan hastalar çıkartıldıktan sonra kalan 123 hasta çalışmaya alındı. Sigara içen ve içmeyen hastaların klinik ve laboratuar özellikleri uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 76’sı (%61.8) erkek, 47’si (%38.2) kadındı. Çalışmaya alınan tüm hastaların 54’ü (%43,9) sigara içiyor, 69’u (%56,1) içmiyordu. Sigara içen hastaların yaş ortalamaları 64.9±9.1, katarakt başlama yaşı 62.3±9.3, ve katarakt operasyon yaşı 63.9±9.1 olarak bulundu. Sigara içmeyen hastalarda ise yaş ortalamaları 73.1±7.5, katarakt başlama yaşı 71±7.2 ve katarakt operasyon yaşı 72.5±7.4 olarak bulundu. Sigara içenlerde yaş, katarakt başlangıç yaşı ve operasyon yaşı sigara içmeyenlerde içenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.01).

Sonuç: Sigaranın katarakt oluşumunda, yol açtığı metabolik bozukluklardan bağımsız bir etkisi olduğu ve konunun kapsamlı prospektif çalışmalarla incelenmesi gerektiği sonucuna varıldı. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]