[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Halil Coşkun ÇELİK1, Tarık ACAR2
1Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi, İlköğretim, SİİRT
2T.C. Siirt Devlet Hastanesi, SİİRT

Hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda en sık uygulanan yöntemdir. Depresyon ve anksiyete bu hastalarda birbirine eşlik eden ve en sık karşılaşılan psikolojik problemlerdendir. Bu çalışmanın amacı hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören kronik böbrek yetmezliği olan hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmaya Siirt ve Batman Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören 59 (32 kadın, 27 erkek, yaş ortalaması 47.27±13.55) hastanın tamamı alınmıştır. Hastalara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, t-testi ve Kruskal Wallis H-Testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Hastaların %15.3’ünde yüksek depresyon ve %28.8’inde yüksek anksiyete puanı görülmüştür. Depresyon ve anksiyete düzeylerinin hastaların eğitim seviyeleri ile önemli derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemlere eğilim gösterdiğini ortaya koymuştur. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]