[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Hastalardan Alınan Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri
Selçuk KAYA1, Buket Cicioğlu ARIDOĞAN1, Hasan ÇETİN2, Mustafa DEMİRCİ1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA

Amaç: Hastanemiz çocuk servisindeki bakteriyemi etkeni olan bakterilerin sıklığının ve antibiyotiklere karşı direnç durumlarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çocuk Hastalıkları servisinden Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2002-2003 yılları arasında gönderilen 1067 çocuk hastanın kan kültür örnekleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: 1067 hastadan 135 (%12.65)'inde üreme tespit edildi. Üreme tespit edilenlerin 84'ünde (%62.2) gram pozitif bakteriler ve 51'inde (%37.8) gram negatif bakteriler saptandı. Gram-pozitif bakterilerin % 52,3'ü koagülaz negatif stafilokok (KNS) ve %28,5'i Staphylococcus aureuscoagulase-negative staphycocci idi. KNS'da penisilin direnci %70.4 ve metisilin direnci % 29.5 bulundu. Staphylococcus aureus'larda ise metisilin direnci %58.3 olarak bulundu. Stafilokok ve enterokoklarda vankomisin direnci saptanmadı. Pseudomonaslarda siprofloksasin imipenemden daha sensitif bulundu. Ancak Enterobakterlerde imipeneme direnç tespit edilmedi.

Sonuç: Antibiyotik direnci sıklıkla izole edilen patojen bakterilerde yüksek oranlarda bulundu. Bu sonuçlar sepsisin ampirik antibiyotik tedavisinin belirlenmesinde lokal mikrobiyoloji laboratuarının önemli rolüne dikkat çekmektedir. Tam ve etkili tedavi, lokal olarak sık rastlanan organizmalara ve ortaya çıkan antibiyotik direnci için süren survalans çalışmalarına ait bilgi ve verilere gereksinim duymaktadır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]