[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nefrolitiazisli Hastalarda 24 Saatlik İdrar ve Serum Parametreleri Arasında İlişki
Hüsamettin ERDAMAR, Banu SANCAK, Neslihan BUKAN, Hatice PAŞAOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Nefrolitiazis yaygın bir hastalık olmasına rağmen, böbrekteki taş oluşum mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. İdrarda yüksek konsantrasyonda oksalat, ürik asit, kalsiyum ve fosfor bulunması nefrolitiazis oluşma riskini arttırırken; sitrat, magnezyum, albumin düzeylerinin yüksekliği ve idrarın alkali olması ise bu riski azaltmaktadır. Bu çalışmada nefrolitiasizli hastalarda serum ve 24 saatlik idrar analizi sonucu elde edilen parametreler arasındaki muhtemel ilişkiyi tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 231 adet nefrolitiazisli hasta (18-65 yaşları arasında; 143 erkek, 88 kadın)retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İdrar ve serum kreatinin değerleri ile idrar ve serum ürik asit değerleri arasında [sırasıyla r= 0.70, (p<0.001); r= 0.55, (p<0.001)]; idrar fosforu ile idrar üre değerleri arasında (r= 0.998, p<0.001); idrar ürik asiti ile idrar kalsiyum değerleri arasında (r= 0.488, p<0.001); idrar klor değerleri ile hem idrar ürik asi hem de idrar kreatinin değerleri arasında [sırasıyla r= 0.547, (p=0.00);r= 0.59, (p<0.001)] istatiksel olarak anlamı korelasyon bulundu.

Sonuç: Bazı serum ve idrar parametreleri arasında korelasyon vardır. Nefrolitiazisli hastalarda taş oluşumu mekanizmasının daha iyi anlaşılması açısından 24 saatlik idrar analizi faydalı olabilir. Dahası bu korelasyonlar hastaya klinik yaklaşımı yönlendirebilir ve tedavi protokolünü etkileyebilir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]