[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-043
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Artan Tehlike: Amitriptilin
Gürkan GENÇ, Avni SARAÇ, Ülker ERTAN, Süer YÜKSEL, Mutlu YÜKSEK
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Pediatri, ANKARA

Amaç: Çocukluk çağı zehirlenmelerinin gerek kaza sonucu gerekse intihar amaçlı zehirlenmelerinde amitriptilin intoksikasyonları sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu çalışmada, amitriptilin alımı sonrası morbidite ve mortalitede görülen artış irdelenerek alınması gereken önlemler tartışılacaktır.

Gereç ve Yöntem: 01 Ocak 2000 ile 01 Şubat 2004 tarihleri arasında amitriptilin intoksikasyonu nedeni ile yatırılarak takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak yaş, cinsiyet, semptomlar, klinik bulgular, yoğun bakım ihtiyacı, hastanede kalış süresi ve sonuçlar açısından değerlendirildi.

Bulgular: 778 zehirlenme olgusunun 61’i (%7,84) amitriptilinin tek başına ya da diğer ilaçlarında dahil olduğu çoklu ilaç zehirlenmeler oluşturmakta idi. Sadece amitriptilin ile zehirlenen 51 (%6,55) vakanın %56,8’i (n=29) erkek, %43,2’si (n=22) kızdı. Olguların yaşları 13 ay ila 15 yaş arasında idi. Zehirlenme nedenleri arasında % 76,4’ü (n=39) kaza sonucu, %15,3’ü (n=8) intihar amaçlı, %7,8’i (n=4) kötü kullanım vardı. En sık görülen başvuru semptomu sırası ile kusma %29,4 (n=15) ve bilinç değişikliği %23,5 (n=12) idi. Hastaların %27,4’ü (n=14) asemptomatikdi. Hastanede kalış süreleri 1 ila 20 gün (ortalama: 3,6 gün) arasında idi. Hastaların 3’ü takip sırasında kaybedildi, diğerleri şifa ile komplikasyon olmadan taburcu edildi.

Sonuç: Amitriptilin zehirlenmeleri sıklığı, çocukluk çağı zehirlenmeleri içinde giderek artmaktadır. Mortalite ve morbidite açısından önemli sonuçlar doğurabileceğinden dolayı koruyucu önlemlerin alınması önem kazanmaktadır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]