[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyarbakır 1 No’lu Verem Savaşı Dispanseri’nde 2004 Yılında Tedaviye Alınan Tüberküloz Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Güngör ATEŞ1, Arzu ATAMAN2, Şenay EKİNCİ2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. ve Tb Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Diyarbakır 1 no'lu Verem Savaş Dispanseri, DİYARBAKIR

Amaç: Diyarbakır 1 No’lu Verem Savaşı Dispanseri’nde 2004 yılında tüberküloz tanısı ile tedaviye alınan hastaların demografik bilgilerini, tanı konma yöntemleri, temas durumları, tedavi sonuçlarını ve bakteriyolojik durumlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Ocak- Aralık 2004 tarihleri arasında Diyarbakır 1 No’lu Verem Savaş Dispanseri’nde kayıtlı 306 tüberküloz hastasının dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların 165’i (%53.9) erkek, 141’i (%46.1) kadın ve yaş ortalaması 28,92±16,73 idi. Olguların 268’i (%87.6) ferdi başvuru ile, 36’sı (%11.8) temaslı taraması ile tespit edilmişti. Tüberküloz hastası ile temas öyküsü 74 (%24.2) hastada mevcuttu. Olguların 169’u (%55.2) akciğer tüberkülozu, 137’si (%44.8) akciğer dışı tüberküloz olgularından oluşuyordu. Tanı aşamasında akciğer tüberkülozlu olguların 148’ine (148/169) yayma bakılmış olup, bunlardan 123’ü (%72.8) pozitif bulunmuştu. İdame döneminde en az iki kez aside dirençli bakteri (ARB) bakılarak tedavinin sonlandırıldığı (kür) olgu sayısı 14 (%8.3) idi. Tedaviyi tamamlama %78.7 (133 hasta) olarak bulundu.

Sonuç: Tedaviyi tamamlama oranları görece yüksek olmasına rağmen, kür oranları çok düşüktür. Mevcut bulgular bakteriyolojik yöntemlerin tanı aşamasında olduğu kadar tedavi süresince de kullanılması gerektiğini düşündürmektedir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]