[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 070-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fahr’s Sendromu: İki Olgunun Raporları
Mehmet ŞENOĞLU1, Deniz TUNCEL2, F.Özlem ORHAN2, Zafer YUKSEL1, Mustafa GOKÇE2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ

Fahr sendromu esas olarak ekstrapiramidal bulguların ve aynı zaman dametabolik, biyokimyasal, nöroradyolijik ve nöropsikiyatrik durumların birlikte prezente oldugu nadir bir klınik antitedir. Genellikle bilateralin trakraniyal kalsifikasyonlar insidental radyolijik bulgudur. Bu calışmada, biz iki fahr sendromlu olguyu literatur ışıgında tartışdık. Olgulardan birisi idiyopatik ve digeri hipoparatiroidizme sekonder oluşan olgu idi. Klinik olarak olgulardan biri nöbet ile ve digeri denge bozuklugu ile prezente oldu. Heriki hastanin kranial bilgisayarlı tomografisinde talamus, bazal ganglionlar ve serebellumda intrakranyaldiffuz bilateral kalsifikasyonlar mevcut idi. Fahr sendromu nadir karsılaşılan bir antite olmasına ragmen, anormal intrakraniyal kalsifikasyonlu vakaların ayırıcı tanısında diger familyal, konjenital ve metabolik hastaliklar ve sendromlar ile birlikte göz önünde bulundurulmalıdır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]