[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-111
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hasta Yaşının Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisinde Uygulanan Pelvik Osteotomilerin Sonuçları Üzerine Etkisi
Lokman KARAKURT, Mustafa İNCESU
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Giriş: Gelişimsel kalça displazisi (GKD) tedavisinde uygulanan Salter pelvik osteotomisi (SPO) ve Pemberton pelvik osteotomisinde (PPO), hasta yaşının klinik ve radyolojik sonuçlar üzerine etkisini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: GKD nedeniyle pelvik osteotomi yapılan hastalardan, klinik ve radyolojik takipleri düzenli olan ve takip süreleri 1 yılı aşan, toplamda 33 hastanın 43 kalçası çalışmaya alındı. Ameliyat yaşının, klinik ve radyolojik sonuçlar üzerine etkisini araştırmak amacıyla hastalar retrospektif olarak iki yaş grubuna ayrıldı. Grup I, 48 ay altı ve grup II, 48 ay üstü hastaları içermekte idi. Hastaların ortalama takip süreleri grup I’de 25.4 ay (13-60), grup II’de 38.4 ay (12-75) idi.

Bulgular: Grup I’de asetabüler indeks açısındaki (Aİ) düzelme ortalama 20.8º merkez-kenar açısındaki (MKA) artış ortalama 28.9º, grup II’de Aİ’deki düzelme ortalama 25.9º, MKA’daki artış 26.6º bulundu. Her iki grubta da Aİ ve MKA’daki düzelme belirgin şekilde anlamlıydı (p<0.05). Severin radyolojik ölçütlerine göre; grup I’de çok iyi ve iyi toplamı %85.7; grup II’de %87.5 bulundu. Modifiye McKay ölçütlerine göre klinik değerlendirmede; grup I’de çok iyi ve iyi toplamı %91.4; grup II’de %75 bulundu. Avasküler nekroz, grup I’de 6 (%17) kalçada, grup II’de 2 (%25) kalçada görüldü. Grup I’de klinik sonuçlar daha başarılıyken (p<0.05), gruplar arasında Aİ ve MKA değişim miktarı, AVN görülme sıklığı ve radyolojik ölçütler açısından fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: GKD tedavisinde uygulanan pelvik osteotomilerin küçük yaşta yapılması, klinik sonuçları daha başarılı yapmaktadır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]