[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Formaldehit Toksisitesinde Testis SOD, GSH-Px, MDA Düzeyleri ve ω-3 Yağ Asitlerinin Koruyucu Etkisi
İlter KUŞ1, İsmail ZARARSIZ1, Murat ÖGETÜRK1, H. Ramazan YILMAZ2, Mustafa SARSILMAZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, ISPARTA

Amaç: Biyokimyasal düzeyde yapmış olduğumuz bu çalışmada, formaldehit toksisitesinin testisler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Bunun yanı sıra, bu toksisiteye karşı omega-3 yağ asitlerinin olası antioksidan etkileri de değerlendirildi..

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, toplam 21 adet Wistar-Albino cinsi erişkin erkek sıçan üç eşit gruba ayrıldı. I. gruptaki sıçanlar kontrol olarak kullanıldı. II. gruptaki hayvanlara gün aşırı olarak ve de intraperitoneal yolla formaldehit enjekte edildi. Son gruptaki sıçanlara ise formaldehit enjeksiyonu ile birlikte intragastrik gavaj yoluyla ve günlük olarak omega-3 yağ asiti (Marincap kapsül®) verildi. 14 günlük uygulama periyodu sonunda bütün hayvanlar dekapite edilerek testisleri çıkartıldı. Daha sonra testis doku örneklerine ait süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktivasyonları ile malondialdehit (MDA) düzeyleri spektrofotometrik olarak belirlendi.

Bulgular: Sadece formaldehit verilen gruba ait biyokimyasal değerler incelendiğinde, testis SOD ve GSH-Px enzim aktivasyonlarının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde azalmış olduğu, MDA düzeylerinin ise yine anlamlı bir şekilde yükseldiği görüldü. Diğer yandan, formaldehit uygulaması ile birlikte omega-3 yağ asiti verilen sıçanlarda, testis doku örneklerine ait SOD ve GSH-Px enzim değerlerinin arttığı, MDA seviyelerinin de azaldığı tespit edildi.

Sonuç: Sıçanlar üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmada, deneysel formaldehit toksisitesi sonucu testislerde meydana gelen oksidatif doku hasarının omega-3 yağ asitleri tarafından engellendiği biyokimyasal olarak ortaya kondu.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]