[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-008
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
EGCg İlavesi Sevofluran Uygulanan Ratların Böbreklerinde Oksidan ve Antioksidan Durumunu Düzenler
Ayşe Belin ÖZER1, Dilara KAMAN2, Ömer Lütfi ERHAN3, Songül ÖZER4
1Mardin Devlet Hastanesi, Anestezi Uzmanı, MARDİN
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
4Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Ratlarda böbrek dokusu üzerinde oksidan ve antioksidan durumu değerlendirerek sevofluran anestezisi ve epigallocatechin 3- gallate (EGCg)’ın muhtemel etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ratlar 3 gruba ayrılarak çalışıldı. Grup 1 (n:7): Sevofluran, %3 (v/v) hava/O2 karışımı ile uygulandı. Grup 2 (n:7): Sevofluran + EGCg uygulandı. Kontrol grubu için ise yine 7 tane rat seçildi. Malondialdehid (MDA), nitrik oksit (NO), süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) böbrek dokusunda çalışıldı. Ayrıca histopatolojik değişiklikler değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’de MDA, NO, SOD ve GSH-Px aktiviteleri artmışken, CAT aktivitesi sevofluran uygulananlarda azalmıştır. EGCg’nin uygulaması (grup 2) MDA, SOD ve GSH-Px aktivitelerini azaltırken, NO ve CAT aktiviteleri grup 1 ile karşılaştırıldığında artmış olarak bulunmuştur. Histopatolojide sevofluran uygulanan grupta böbrek dokusunda orta derecede kortikal nekroz ve şiddetli dejenerasyonla karakterize değişimlerin oluştuğu saptandı. Sevofluran ile birlikte EGCg uygulamasının ise dejenerasyonu azalttığı bulunmuştur.

Sonuç: Lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim düzeyleri sevofluran uygulamasını takiben fazla miktarda artmıştır. Ancak, EGCg uygulaması böbrek dokusunu önemli ölçüde korumaktadır. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]